کد خبر : 73223تاریخ ثبت : 1396/10/25 18:28:39
به نقل از روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان گناوه

مدال نقره حاصل تلاش ورزشکار گناوه ای در مسابقات پاراوزنه برداری قهرمانی کشور

ورزشکار گناوه ای مدال نقره را در رده بزرگسالان کسب کرد.‎بیست و ششمین دوره مسابقات قهرمانی کشور پارا وزنه برداری؛ در تهران برگزار شد

بهگزارشروابطعمومیادارهبهزیستیشهرستانگناوه،درادامهرقابت‌هایقهرمانیکشورپاراوزنهبرداریمردانروزسهشنبهبیستوپنجمدیماهدرادامهبرگزاریمسابقاتدسته۸۰  کیلوگرمبزرگسالانآغازشدکهورزشکارپاراوزنهبرداراستانسیدنجفطباطباییازشهرستانگناوهبامهاروزنه190 کیلوگرمبامربیگریاسحاقذعاببهمقامدومومدالنقرهایندورهازمسابقاتدستیافت

یدالهخرمنژادافزود،بیستوششمیندورهمسابقاتقهرمانیکشورپاراوزنهبرداریمردانتحتنظارتکمیتهبینالمللیپارالمپیکروزسهشنبهدرمحلفدراسیونبهپایانرسید.

اخبار مرتبط
    کلمات کلیدی
    ثبت دیدگاه    بیشتر