کد خبر : 73276تاریخ ثبت : 1399/4/1 12:15:46

‎آغاز پویش « دختران چادری فرشتنه اند » در استان بوشهر

‎پویش «دختران چادری فرشته اند» با هدف نهادینه کردن فرهنگ عفاف و حجاب، ویژه دختران ۳ تا ۱۰سال تا ۲۱تیرماه به مناسبت هفته عفاف و حجاب در استان بوشهر اجرا می شود.

به گزارش گناوه24::

 

بهگزارشخبرورسانهنمایندگیآستانقدسرضویدراستان؛حجتالاسلامیوسفجمالیدبیرکانونهایخدمترضویاستانبوشهرازآغازپویش« دخترانچادریفرشتهاند» خبردادوگفتاینپویشبهمناسبتهفتهعفافوحجابدراستانبوشهربرگزارمیگردد.

ویهدفازبرگزاریاینپویشراآشناکردندخترانازبچگیباحجابزهراییوتربیتاسلامیودرراستایمبارزهبابدحجابیهایجامعهعنوانکردوافزودبرایبهبودوضعنابسامانپوششبعضیازخانمهاوجلوگیریازفاسدشدنجامعهبرگزاریبرنامههایفرهنگیو‌انگیزشیدرحوزهعفافوحجاببسیارلازموضروریاستوبایدتلاششوددخترانراازسنیننونهالیبهاینفرهنگعلاقمندکرد

 ایشانبابیاناینکهبعضیازپدرومادرهاحجابواهمیتآنرابهدخترانخودآموزشنمیدهندگفتاینبیاهمیتیبهمسئلهمهمحجابنهتنهاآخرتآنهاراخرابمیکندبلکهدردنیانیزدخترانراهموارهدرمعرضخطرجسمیوروحیازسویبعضیمردانگرگصفتوشهوترانقرارمیدهدکهباعثبسیاریازنابهنجاریهایجامعهمیباشدوافسردگیدرزنانافزایشمیدهد

جمالیبابیاناینکهزنبسیارمقدساستودراسلامازجایگاهویژهایبرخورداراستافزودتربیتدخترانایرانیبراساسمولفه‌هایتربیتیاسلاموعفافوحجابفاطمی،باعثشکلگیریزندگیهایمداوموتابآوریزوجینمیشودکهدرتعالییکجامعهبسیارمهماست

ویبیانکردایندغدغه‌هاباعثشدتاپویش« دخترانچادریفرشتهاند» بهصورتیککارمشترکتوسطکانونفرهنگیمنتظرانآفتاب،بنیادعفافوحجابوکانونتشکلهایبانوانآستانقدسرضوی

بهمناسبتهفتهیعفافوحجاب(پانزدهمتابیستویکمتیرآغازشود

 

خبرورسانهدفترنمایندگیآستانقدسرضویدراستانبوشهر

اخبار مرتبط
    کلمات کلیدی
    ثبت دیدگاه    بیشتر